Pagdating ng araw Sex online through a web cam

by  |  24-Oct-2019 15:51

Paliwanag ng ekspertong si Nilo Millanes, nabubuo ang halo kapag ang sinag ng araw ay tumatagos sa "ice crystals" ng cirrus clouds na nakalutang sa himpapawid.

O kayay mayroon pa bang mga impormasyon mula sa Bibliya na nagpapahintulot sa bayan ng Diyos upang mabatid ang petsa ng katapusan ng mundo?

Una sa lahat, kailangan nating banggitin na si Hesu Kristo ay Diyos na Makapangyarihan.

Nakita na ninyo, ang sinabi nila pagkatapos banggitin ang nasabing taludtod, ang Bibliya ay nagsasabi sa atin na walang sinumang tao ang maaaring makaalam.

Maaari rin nilang idagdag na, Kahit si Hesus mismo ay hindi alam ang takdang oras; samakatwid, ang inyong petsang Mayo 21 ay mali.

At sapagkat si Hesus ay Makapangyarihang Diyos, walang pag-aalinlangan na alam Niya kung kailan ang katapusan ng mundo.

Community Discussion